Privacy policy

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ​

Sayın Müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinize ilişkin hak ve yetkileriniz hakkında bilgi sahibi olmak için işbu metni okumanızı tavsiye ederiz. Okuyup anladıktan sonra, sitemize üye olmanız halinde kişisel verilerinizin aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına açık rıza vermiş olduğunuz kabul edilecektir.  Kişisel verilerinizin aşağıda belirttiğimiz kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine ve aktarılmasına açık rıza vermeden işlemlerinize devam etmek için lütfen "Üyeliksiz Alışveriş" seçeneği ile işlemlerinize devam ediniz.

 1. Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veriyi oluşturmaktadır. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adresiniz, telefon numaranız, banka hesap bilgileriniz gibi kimliğinizi ortaya koyan ve diğer insanlardan ayırt edilebilmenizi sağlayan her türlü bilgi kişisel verinizi oluşturmaktadır.

 1. Özel nitelikli veri nedir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

 1. Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Müşterimiz olmanız sebebiyle işlenecek kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu İstanbul Ticaret Odası’na 279384-5 Ticaret Sicil Numarası ve Güneşli Vergi Dairesine kayıtlı, 6491068382  Vergi numaralı, 0649106838200001 Mersis numaralı ve Bağlar Mah. 51.Sk. No:2 İç Kapı No:11 Bağcılar/İstanbul merkez adresinde faaliyet gösteren OTC ELEKTRONİK TİCARET VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 1. Kişisel verileriniz nasıl ve hangi esaslarla işlenir?

Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verileriniz hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, talep ettiğiniz ürün ve hizmetin en üst seviyede sunulması, bir sonraki hizmet talebinizde profil kaydınızın hazır bulunması, size uygun avantajlı kampanyalar, size uygun hizmetlerin hızlı ve en doğru şekilde belirlenmesi, gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin temini için zorunlu olması, ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,  müşteri memnuniyetine dair anket süreçlerinin yürütülmesi anket çalışmaları neticesinde elde edilen bilgilerin sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve OTC ELEKTRONİK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, OTC Elektroniğin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, OTC ELEKTRONİK ve OTC ELEKTRONİK ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki teknik ve ticari iş güvenliğinin temini gibi amaçlarla, en önemli ilkemiz olan “müşteri memnuniyeti ”ni temin maksadıyla işlenmektedir. Verileriniz, ayrıca, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, uygulamada oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak gibi amaçlarla anonimleştirilerek işlenebilir. Tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, adres, iletişim bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi veriler, www.knitology.com.tr sipariş etmiş olduğunuz ürünlerin size teslim edilmesi, siparişinize ilişkin ödeme işleminin tamamlanması ve faturanızın düzenlenerek tarafınıza ulaştırılması gibi işlemlerde kullanılmak üzere de işlenmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca sizlere sunulan hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek ve sitede oluşan hataları gidermek,  talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak gibi amaçlarla da işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir. IT birimimiz, kişisel verilerinizin minimum sayıda kişinin erişimine açık tutulması ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesinin önlenebilmesi için azami çaba göstermektedir. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, siparişinizin teslimi için adresinizin kargo firmasıyla paylaşılması gibi yalnızca gerekli durumlarda ve ancak onayınız halinde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Bunun haricinde kişisel verileriniz büyük bir titizlikle korunmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Şirketimiz ayrıca, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına şirket içi eğitimler gerçekleştirerek, sınırlı yetkilendirme yaparak, şirket içi ve şirket dışı ilişkilerde sözleşmesel taahhüt alıp sorumluluk ve caydırıcı yaptırımlar öngörerek de kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaktadır.

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşmesel ve hukuki sorumluluklarımızın eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi sebebiyle toplanır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle; doğrudan mağazalarımız, internet sitelerimiz ve/veya mobil uygulamalarımız, çağrı merkezi aracılığı ile doğrudan bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile iş ve çözüm ortaklarımızla paylaştığınız kişisel verilerinizdir.

 1. Kişisel verileriniz ne kadar süre ile muhafaza edilecektir

Kişisel verileriniz Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer kanunların OTC Elektronik Ticaret ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin sisteminde sorumlu tuttuğu süreler dikkate alınarak,  mevzuatta daha uzun süreler öngörülmemişse, Türk Ticaret Kanunu’nun 182. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 146. Maddesi uyarınca azami 10(on) yıl süre ile muhafaza edilmektedir.

 1. Açık rızanın bulunmadığı durumlarda da kişisel verilerin işlenmesi mümkün müdür, kişisel veriler açık rızanın bulunmadığı hangi durumlarda işlenebilir?

Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak kanunda sayılan şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 

 1. a)        Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b)        Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c)        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç)        Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d)       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e)       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f)        İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 4. Kişisel verileriniz hangi durumlarda, ne zaman silinir?

Yukarıda açıkladığımız şartlara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler resen veya tarafınızın talebi üzerine veri sorumlusu olan OTC Elektronik Ticaret ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Anonim hale getirme; kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

 1. Kişisel verileriniz üçüncü kişilere ve yurtdışına nasıl, hangi durumlarda aktarılır?

Kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Tarafınızın açık rıza göstermesi durumunda yurtdışına aktarılabilir. Bu üçüncü kişiler, ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibaret olup, kişisel verileriniz OTC Elektroniğin haklarını ve/veya sizin haklarınızı korumak ve hukuki mükellefiyetleri yerine getirmek amaçlarıyla ve yalnızca bu amaçların ifası için veri aktarımının zorunlu olması halinde;  depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting vb.), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılacak olması durumunda, kişisel verilerinizin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunup bulunmadığı ve yeterli koruma mevcut değilse dahi OTC Elektronik Ticaret ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak ya da yurtdışında kişiler verilerinizin aktarılacağı kurum tarafından kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunması hususunda gerekli önlemlerin alınıp alınamayacağı tarafımızca mutlaka denetlenecek ve kişisel verilerinizin yeterli seviyede korunamayacağı yönünde bir şüphe oluştuğu takdirde kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmayacaktır.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, OTC Elektronik Ticaret ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de kişisel verileriniz yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içermez ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 1. Kişisel verilerinizin korunması ile ilgili haklarınız nelerdir? Merak ettiğiniz hususları ve bu çerçevedeki haklarınızı nasıl öğrenebilirsiniz?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’ nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için  adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Bağlar Mah. 51.Sk. No:2 İç Kapı No:11 Bağcılar/İstanbul ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya info@knitology.com.tr  e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bildirilen ve OTC Elektronik Ticaret ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle de info@knitology.com.tr  adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sorumlusu OTC Elektronik Ticaret ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette de bulunabilirsiniz.

MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE AKTARILMASINA İLİŞKİN ONAY METNİ

OTC ELEKTRONİK TİCARET VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin, Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesi, Saklanması ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’ni okuyup, içeriğini anlamak suretiyle Kişisel verilerimin, kişisel verilerin muhafaza edildiği elektronik sistemde/veri tabanında bulundurulmasını, işlenmesini, mevzuatta ve OTC ELEKTRONİK TİCARET VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’nin Kişisel Verilerinin İşlenmesi, Saklanması ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme Metni’nde belirtilen sürelerle muhafaza edilmesini,  aktarılmasını serbest irademle kabul ederim.

Cart

No more products available for purchase